Kako do naknade za vrijeme nezaposlenosti

Autor:

Pročitajte ko i na koji način može ostvariti pravo na naknadu Zavoda za zapošljavanje kada nije u radnom odnosu.

1
A- A A+
Foto: Mondo/Filip Despotović

  Na osnovu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, prijavom na Zavod imate pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, ako je radni odnos prestao bez vaše saglasnosti ili krivice.

Takođe, za vrijeme korišćenja ove novčane naknade, imate pravo na zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje.

DOKUMENTACIJA

Zahtjev za naknadu podnosi se područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje (u mjestu gdje ste bili prijavljeni) i prilažu sledeća dokumenta:

- zaključena radna knjižica ( da je u knjižici upisan tačan datum prestanka radnog odnosa)
- ugovor o radu (svaki zaposleni bi trebalo kod sebe da ima jedan primjerak ovog ugovora)
- otkaz ugovora o radu ili prestanku radnog odnosa
- lista o ostvarenom stažu osiguranja (izdaje Fond PIO)
- dokaz o odjavi sa osiguranja (po prestanku radnog odnosa ovaj dokument izdaje poslodavac)

Zavod za zapošljavanje će u roku od 20 dana riješti zahtjev za priznavanje prava na naknadu.

Na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti imate pravo od dana kada je prestao vaš radni odnos, ali se Zavodu morate prijaviti u roku od 30 dana i tada ujedno podnosite i zahtjev za naknadu. U slučaju da iz nekog razloga zakasnite sa prijavom naknadu možete dobiti, ali se ona računa od dana podnošenja zahtjeva.

Kako da se prijavite u Zavod za zapošljavanje


KADA IMATE PRAVO NA NAKNADU

Pravo na novčanu naknadu imate ako ste prije prestanka radnog odnosa imali staž osiguranja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci.

Ako ste bili zaposleni sa nepunim radnim vremenom takođe imate pravo na novčanu naknadu, ako po preraspodjeli radnog vremena na puno radno vrijeme ispunite prethodno navedene uslove .

Pravo na novčanu naknadu imate ako vam je radni odnos prestao bez vaše saglasnosti ili krivice i prijavite se Zavodu u predviđenom roku.

Ako ste dali otkaz imate pravo na novčanu naknadu, ako ste to uradili zbog sledećih razloga:

- premještanja bračnog druga u drugo mjesto prebivališta, u skladu sa posebnim propisima
- promjene mjesta prebivališta radi uspostavljanja zajednice života nakon zaključenog braka
- zdravstvenih razloga nezaposlenog lica ili članova njegove uže porodice radi preseljenja u drugo mjesto na osnovu nalaza nadležnog organa odgovarajuće zdravstvene ustanove

Foto: Mondo/Filip Despotović

KADA NEMATE PRAVO NA NAKNADU

Pravo na novčanu naknadu ne možete ostvariti ako vam je prestao radni odnos zbog:

- sporazumnog prestanka radnog odnosa
- ako ste sami dali otkaz
- ako vam je otkaz dao poslodavac, u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom, izuzev u slučaju:
isteka roka za koji je zasnovan radni odnos na određeno vrijeme, odnosno istekom ugovora o radu na određeno vrijeme
- ako ne pokažete odgovarajuće rezultate na probnom radu
- ako vam je isplaćena otpremnina po osnovu viška zaposlenih
- ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona, izuzev u slučaju prestanka radnog odnosa usljed stečaja ili likvidacije, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca u skladu sa posebnim zakonom;
  - ako ste stekli uslove za ostvarivanje prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju

TRAJANJE NAKNADE

Trajanje novčane naknade, zavisi od ostvarenog staža osiguranja na dan prestanka radnog odnosa.

- 3 mjeseca ako imate staž osiguranja od jedne do pet godina
- 4 mjeseca ako imate staž osiguranja od pet do 10 godina
- 6 mjeseci ako imate staž osiguranja od 10 do 15 godina
- 8 mjeseci ako imate staž osiguranja od 15 do 20 godina
- 10 mjeseci ako imate staž osiguranja od 20 do 25 godina
- 12 mjeseci ako imate staž osiguranja preko 25 godina
- do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu po ovom zakonu, ako imate više od 35 godina staža osiguranja
- nezaposlenom licu koje ima više od 25 godina staža osiguranja, a roditelj je lica koje u skladu sa zakonom ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, pripada pravo na novčanu naknadu do ponovnog zaposlenja, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu po ovom zakonu.

Zavod za zapošljavanje je izdao brošuru  "Osiguranje za slučaj nezaposlenosti - Novčana naknada" gdje se opširnije možete informisati o ovoj temi.

Pročitajte još:

Kako osnovati NVO u Crnoj Gori

Kako napraviti CV

Kako osnovati preduzeće u Crnoj Gori

Sve vijesti