Kako da se prijavite u Zavod za zapošljavanje

Autor:

Pročitajte šta je potrebno da se prijavite u Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

3
A- A A+

  Prilikom prijavljivanja na evidenciju Zavoda dužni ste da priložite:

1. Popunjen obrazac Prijave na evidenciju nezaposlenih lica

2. Ličnu kartu.

3. Radnu knjižicu, ovjerenu kod nadležnog organa uprave - Sekretarijat za socijalno staranje (ukoliko već niste bili zaposleni)

4. Diplomu ili uvjerenje o završenom stepenu stručne spreme.

5. Ugovor o radu, odnosno rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko se ranije bili zaposleni).

6. Dokaz o prebivalištu (ukoliko ste promijenili prebivalište).

Dužni ste da, na zahtjev Zavoda, podnesete i drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava.

Prijava na evidenciju, pored opštih podataka i podataka o statusu lica, sadrži i izjavu nezaposlenog lica kojom se obavezuje da će od dana prijave na evidenciju:

- Biti na raspolaganju za zaposlenje,
- Aktivno tražiti zaposlenje i to dokazivati na način utvrđen Planom zapošljavanja,
- Obavijestiti Zavod u roku od 15 dana o izmjenama koje su značajne za vođenje evidencije,
- Dozvoliti korišćenje ličnih podataka radi posredovanja u zapošljavanju,
- Biti odgovoran za tačno saopštavanje datih podataka, odnosno da je za iste krivično i materijalno odgovoran

Zavodu se prijavljujete lično, u mjestu prebivališta. Ako Vam je prestao radni odnos možete se prijaviti područnoj jedinici Zavoda u sjedištu ili poslovnoj jedinici poslodavca kod koga Vam je radni odnos prestao.

Zavodu se prijavljujete, jer:

- ste odlučili da aktivno trazite zaposlenje,
- je prijava na evidenciju nezaposlenih lica preduslov za:
- posredovanje u zapošljavanju,
- informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja,
- uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja,
- pripremu za zapošljavanje,
- ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i drugih prava po osnovu nezaposlenosti.

Prijaviti se možete, ako ste:

- navršili 15 godina života,
- opšte zdravstveno i radno sposobni,
- invalidno lice osposobljeno za rad u ustanovi socijalne zaštite ili drugoj porodici,
- strani državljanin ili lice bez državljanstva koji ima odobrenje za stalno nastanjenje i odobrenje za - - zasnivanje radnog odnosa u Crnoj Gori

Prijaviti se ne možete, ako ste:

- u radnom odnosu, odnosno ako ste otpočeli obavljanje samostalne djelatnosti ličnim radom,
- na redovnom školovanju,
- ostvarili pravo na penziju,
- zemljoradnik u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju,
- navršili 65 godina života.

Vaš boravak u evidenciji nezaposlenih lica prestaje, ako:

- zaključite ugovor o radu sa punim radnim vremenom,
- se odjavite iz evidencije nezaposlenih lica,
- odbijete uključivanje ili ne izvršavate obaveze utvrdene ugovorom o uključivanju u program aktivne - politike zapošljavanja,
- postanete vlasnik ili većinski suvlasnik preduzeća,
- postanete preduzetnik,
- odbijete odgovarajuće zaposlenje,
- ne date tačne podatke o ispunjavanju uslova za sticanje statusa nezaposlenog lica,
- navršite 65 godina zivota,
- ostvarite pravo na starosnu ili invalidsku penziju,
- postanete potpuno nesposobni za rad,
- odete na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
- aktivno ne tražite zaposlenje,
- nijeste na raspolaganju za zaposlenje,
- ste radno angazovano suprotno propisima o radnim odnosima ("rad na crno"),
- postanete osiguranik - zemljoradnik, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Sve vijesti