Kako osnovati preduzeće u Crnoj Gori

Autor:

Pročitajte šta je sve potrebno da bi registrovali preduzeće u našoj zemlji.

0
A- A A+

Registracija privrednih subjekata u Crnoj Gori vrši se u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici. Od 2011. godine uviđenjem jednošalterskog poslovanja omogućno je da nove firme prilikom registracije automatski budu registrovane i u registru Zavoda za statistiku, registru carinskih i poreskih obveznika, kao i u registru obveznika poreza na dodatnu vrijednost i akciznih obveznika u slučaju da to žele.

OSNIVANJE PREDUZEĆA

Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.) mogu osnovati fizička ili pravna lica, najviše njih 30 koji odgovaraju za obaveze društva do visine svojih uloga. Ovaj vid registracije je najčešći kod nas i veoma je pogodan za mala preduzeća koja mogu osnovati jedno ili više lica. Iznos osnovnog kapitala je najmanje 1 euro.

U Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

- osnivački akt ovjeren u sudu ili kod notara u skladu sa zakonom (košta od 7 do 10 eura). Ako je u pitanju jedan osnivač on podnosi odluku o osnivanju, a ako ima više osnivača dostavlja se ugovor o osnivanju.
- statut privrednog društva ( za jednočlano društvo ili  za višečlano društvo )
- uplatnice za sledeće administrativne takse: 10 eura ( ž.r. Poreske uprave, broj: 832 - 3161 - 26) i 12 eura (ž.r. Službenog lista CG, broj 520-941100-57 )
- popunjen obrazac za registraciju .
- izvod iz Centralne depozitarne agencije (košta 5 eura i uplaćuje se na ž.r. CDA broj: 510-8092-14)
- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša (ako je osnivač strani državljanin)

Ukoliko preduzeće želi da uvozi i izvozi prouzvode potrebno je u formularu za registraciju označiti kolonu Carinski registar kako bi se firma registrovala u Upravi carina prilikom čega se dobija carinski broj. Ukoliko se firma prijavi za registraciju obveznika za PDV popunjava se i obrazac PR PDV - 1 i predaje se sa ostalom dokumentacijom. Ako se preduzeće prijavljuje i registru akciznih obveznika prilaže se i popunjen obrazac AKC - P.

Dokumentacija se predaje u prostorijama CRPS-a -Marka Miljanova 54 u Podgorici, a radno vrijeme je od 8:30 do 12 časova svakog radnog dana.

Prilikom predaje dokumenata osnivač preduzeća dobija potvrdu sa brojem rješenja sa kojim uz ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument, sedam dana od podnošenja prijave podiže potvrdu o registraciji preduzeća. Takođe, sa tim brojem na sajtu CRPS-a može provjeriti da li je registracija gotova.

Zahtjev za registraciju preduzeća može se podnijeti i preko portala eUprave, a u tom slučaju prilikom preuzimanja rješenja potrebno je donijeti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koje su inače neophodne za registraciju.

Veritas, Podaci, Podatak, Analiza, Impuls, Puls, Posao, Biznis, Pokrivalice, Pokrivalica, Slika, Poslovanje, Poslovno, Data, Big Data Foto: Promo/Veritas


ŠTA NAKON REGISTRACIJE

Nakon što preduzeće i zvanično bude registrovano, potrebno je izraditi pečat ili štambilj firme, otvoriti račun u banci i prijaviti radnike Poreskoj upravi.
Pečat je obično okruglog oblika i na njemu se upisuje oblik društva, naziv firme i mjesto gdje se ona nalazi. Štambilj je četvrtast i sadrži datum i djelovodni broj, a služi za ovjeru dokumenata. Vrijeme izrade pečata je od jednog do tri dana i košta od 25 do 30 eura.

Za otvaranje računa u banci potrebno je:
- zahtjev za otvaranje računa (dobija se u banci)
- rješenje o registraciji firme
- kopija osnivačkog akta
- ugovor o deponovanju sredstava kod banke (zaključuje se u banci)
- obrazac OP (ovjera se vrši kod notara i košta 2,5 eura po potpisu na jednom primjerku)
- rješenje o poreskoj registraciji (PIB)
- fotokopija lične karte

Kako otvoriti žiro račun u crnogorskoj banci (za fizička lica)


Radnici se prijavljuju u prostorijama Poreske uprave, a potrebno je da poslodavac dostavi sledeća dokumenta:
- ugovor o radu sklopljen između poslodavca i zaposlenog
- fotokopija lične karte zaposlenog
- ispunjen JPR obrazac (Jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika)
- fotokopija radne knjižice zaposlenog

Na kraju, firma mora imati i odobrenje za obavljanje određene djelatnosti. Sve licence nalaze se u elektronskom registru licenci na adresi www.licenca.me gdje se može naći sva dokumentacija neophodna za izdavanje istih.

Koji sve oblici obavljanja privrednih djelatnosti su mogući u Crnoj Gori pročitajte u Zakonu o privrednim društvima, a još KAKO DA... vijesti pogledajte OVDJE.

Sve vijesti