Kako do crnogorske lične karte i pasoša

Pročitajte šta je sve potrebno za dobijanje lične karte i pasoša.

Kako do crnogorske lične karte i pasoša Foto: Mondo/Ana Božović

LIČNA KARTA

Posjedovanje nove biometrijeske lične karte je zakonska obaveza za crnogorskog državljanina koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori.

Pravo na ličnu kartu ima i dijete starije od 6 godina.

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina, uz izuzetak:

• Građaninu mlađem od 18 godina života, lična karta se izdaje sa rokom važenja od šest godina
• Građaninu starijem od 65 godina lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

Za izdavanje lične karte potrebno je priložiti:

• zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove);
• dokaz o uplati naknade za obrazac u visini od 5,00 eura (informacije o načinu uplate dostupne su na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica);
• identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet).


Identitet lica mlađeg od 18 godina života, utvrđuje se na osnovu isprave sa fotografijom, ili izvoda iz matične knjige rođenih ili matičnog registra, a identitet potvrđuje roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašnje poslove gdje građanin ima prebivalište.

• Građanin je obavezan da podnese zahtjev u roku od tri mjeseca poslije navršenih 18 godina života, ukoliko se lična karta izdaje prvi put
• Građanin je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje lične karte, u roku od osam dana od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte

Podnošenje zahtjeva i preuzimanje lične karte vrši se lično.

Napomena:

• Starom, bolesnom i licu s invaliditetom omogućen je olakšan način podnošenja zahtjeva upotrebom mobilne stanice radi uzimanja podataka u prostorijama u kojima živi ili boravi.
• Za lice mlađe od 18 godina života i drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj, uz prisustvo lica kome se izdaje lična karta.


Prilikom podnošenja zahtjeva od građanina se uzima: fotografija, otisak dva prsta i svojeručni potpis u digitalnoj formi. Otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina

• Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom
• Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven kapom i maramom prilikom uzimanja fotografije

U slučaju gubitka lične karte, građanin je obavezan da:

• prijavi nestanak organu koji je izdao ličnu kartu;
• izvrši uplatu naknade u iznosu od 5,00 eura radi objavljivanja u „Službenom listu CG“ (informacije o načinu uplate dostupne su na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica);
• podnese zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove);
• priloži identifikacionu ispravu u cilju utvrđivanja identiteta.

Obrazac lične karte štampa se na crnogorskom i engleskom jeziku i popunjava na crnogorskom jeziku.

Za građane koji u službenoj upotrebi koriste srpski, bosanski, albanski ili hrvatski jezik, sadržaj obrasca lične karte, kao i lični podaci, unose se i na tim jezicima, osim imena i prezimena koji se unosi na jeziku i pismu podnosioca zahtjeva, ako on to zahtijeva.

U organizacionim jedinicima Ministarstva unutrašnjih poslova u prostoriji u kojoj građani podnose zahtjev za izdavanje lične karte, na vidnom mjestu u okviru šalter službe istaknuta su obavještenja o pravu građanina da mu ime i prezime u sadržaju obrasca lične karte bude unijeto na jeziku i pismu koje zahtijeva.

Pogledajte foto galeriju

PASOŠ

Pravo na biometrijski pasoš ima crnogorski državljanin.

Pasoš crnogorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.

Za izdavanje pasoša potrebno je priložiti:

1. zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove);
2. dokaz o uplati naknade za obrazac 15,00 eura i administrativne takse 25,00 eura;
3. identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet);

Zahtjev za izdavanje pasoša crnogorski državljanin podnosi lično.

Napomena:

• Starom, bolesnom i licu sa hendikepom omogućava se podnošenje zahtjeva van službenih prostorija, ili na drugi način kojim mu se olakšava podnošenje zahtjeva
• Za lice mlađe od 18 godina života ili drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za izdavanje pasoša podnosi područnoj jedinici ili filijali unutrašnjih poslova u mjestu svog prebivališta.
Crnogorski državljani koji neprekidno, duže od tri mjeseca borave u inostranstvu, zahtjev podnose diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u državi boravka.

Do stvaranja uslova da Diplomatsko - konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu mogu zaprimati zahtjeve za izdavanje pasoša (za sada su, za ove namjene, u Franfurtu i Nju Jorku osposobljena diplomatsko-konzularna predstavništva), crnogorski državljanin koji je upisan u matičnu knjigu rođenih u Crnoj Gori, koji boravi u inostranstvu, a nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za idavanje pasoša podnosi u mjestuu kojem je upisan u registar građana.
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša, od podnosioca zahtjeva uzima se fotografija i otisak dva prsta, kao i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina.

Napomena:

  • Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom
  • Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven kapom i maramom prilikom uzimanja fotografije.


U slučaju gubitka pasoša građanin je obavezan da:

  • prijavi nestanak, bez odlaganja, najkasnije u roku od osam dana, organu koji je izdao pasoš ukoliko je isti nestao u Crnoj Gori; ili diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore, u zemlji u kojoj je pasoš nestao;
  • priloži dokaz o uplati naknade u visini od 5,00 eura radi objavljivanja u „Službenom listu CG“ i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažećom, u visini od 5,00 eura (informacije o načinu uplate dostupne su na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica);
  • podnese zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove);
  • priloži identifikacionu ispravu (lična karta, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet).

Za lice mlađe od 18 godina života ili drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Zahtjev za izdavanje pasoša odbiće se ako je:

  • protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovođenju istrage, ili je podignuta optužnica – na zahjtev suda, odnosno državnog tužioca;
  • pravosnažnom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, dok kaznu ne izdrži; i
  • odlukom međunarodne organizacije koju je priznala, odnosno kojoj je pristupila Crna Gora, crnogorskom državljaninu ograničeno kretanje.

Obrazac pasoša štampa se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom, kao i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjava se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom.

Za pripadnike manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, prezime i ime u obrascu pasoša, na zahtjev podnosioca, unosi se na jeziku i pismu manjine kojoj pripada, u skaladu sa Ustavom, posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom i standardima.

Na zahtjev podnosioca, prezime i ime unosi se i ćiriličnim pismom.

Sve vijesti