Kako do oružja u Crnoj Gori

Pročitajte šta je sve potrebno da bi u Crnoj Gori imali oružje u legalnom posjedu.

Kako do oružja u Crnoj Gori Foto: MONDO

Prema crnogorskom Zakonu o oružju za svako oružje koje imate u svom posjedu morate imati odgovarajuću dokumentaciju.

Ako kupujete oružje potrebno je odobrenje za nabavku oružja, a zatim i oružani list za isto. Ako već imate oružje u svom posjedu, bilo da je naslijeđeno ili dobijeno na poklon, a želite da ga zadržite, podnosite zahtjev za izdavanje oružanog lista. Za oružje za koje je oružani list već izdat, ali je istekao, potrebno je obnoviti dokumetaciju. Ako želite da se oslobodite oružja koje se na bilo koji način našlo u vašem posjedu možete ga dobrovoljno predati u prostorijama MUP-a.Takođe, oružje možete i trajno onesposobiti i kao takvo zadržati, uz odobrenje za držanje starog oružja.

Ako imate ili nosite oružje za koje nemate dokumentaciju snosite pravne posledice, a isto važi i za oružje za koje ne možete dokazati porijeklo.

Zbog velike količine ilegalnog oružja i municije koje se nalazi kod grđana Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je prije dvije godine pokrenulo akciju “Poštuj život, vrati oružje” tokom koje je data mogućnost registracije oružja bez dokaza o porijeklu i samim tim bez krivične odgovornosti.

Od 2015. godine pa do marta 2017. do kada je trajala akcija, predato je 3.503 zahtjeva za registraciju oružja bez dokaza o porijeklu (odobrenje, oružni list, ugovor, rješenje), kao i 34.538 zahtjeva za izdavanje oružnih listova kojima je istekao rok važenja. Građani su dobrovoljno vratili 1395 komada vatrenog oružja, 196 minsko-eksplozivnih sredstava, 740 djelova oružja i 20 445 komada metaka različitog kalibra, a iz MUP-a su podsjetili da klauzula o amnestiji i dalje pruža mogućnost građanima da bez pravnih posledica i dokaza o porijeklu predaju oružje koje imaju u nelegalnom posjedu.USLOVI ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA NABAVKU ORUŽJA

OPŠTI USLOVI

-fizičko lice treba da ima 21 godinu života
-da nije osuđivano ili da protiv njega nije pokrenut postupak za određene prekršaje i krivična djela
- da ne postoje okolnosti koje ukazuju da bi oružje bilo zloupotijebljeno ( ove činjenice provjerava MUP službenim putem)
- mora postojati opravdan razlog za nabavku oružja, a za fizička lica to je:lična bezbjednost, bavljenje lovom ili sportskim streljaštvom, dok pravno lice mora biti registrovano za obavljanje određene djelatnosti
-da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je lice sposobno za nošenje i držanje oružja
-da je lice osposobljeno za rukovanje oružjem

U područnoj jedinici MUP-a podnosite zahtjev za izdavanje odobrenja i prilažete sledeća dokumenta:

-zahtjev (dobija se u MUP-u)
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
-uvjerenje o obučenosti za rukovanje oružjem (za lovačko oružje - položen lovački ispit,  za sportsko -uvjerenje sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu, za oružje za ličnu bezbjednost – uvjerenje koje izdaje Policijska akademija za fizičko lice)

-dokaz o uplati takse (osim za oružje streljačkih organizacija) i to za odobrenje za nabavku: oružja – 60 eura, dijela za oružje 30 eura, municije za strelišta 20 eura, promet oružja i municije 300 eura popravljanje i prepravljanje oružja 200 eura i prevoz oružja i municije 50 eura.

-identifikacionu ispravu

- Pravna lica prilazu i rješenje o upisu u registar suda odnosno rješenje o razvrstavanju, privrednim društvima i preduzetnicima, koja neposredno vrše poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata i dobara i strelječkim organizacijama radi obavljanja djelatnosti, ako imaju obezbijeđen prostor za bezbjedan smještaj i čuvanje oružja.

Oružje kao simbol života i slobode (FOTO)Ako su ispunjeni svi potrebni uslovi MUP izdaje odobrenje koje važi šest mjeseci.

ORUŽANI LIST

Ako ste oružje nabavili putem odobrenja u roku od 8 dana morate podnijeti zahtjev za registraciju. Takođe, prodavac oružja (ovlašćeni ili fizičko lice) u istom roku dostavlja MUP-u informaciju o prodaji oružja. Fizičkim licima izdaje se oružani list za držanje, za držanje i nošenje oružja ili odobrenje za sakupljanje starog oružja, dok se pravnom licu izdaje odobrenje za držanje oružja.

Zabranjeno je nošenja i pokazivanje oružja na javnom mjestu, a isto važi i za staro i onesposobljeno oružje.


Za dobijanje oružanog lista podnosite:

-zahtjev (obrazac se dobija se u prostorijama MUP-a)
-dokaz o porijeklu oružja (odobrenje za nabavku oružja sa konstatacijom prodavca o prodaji oružja i račun ili drugi dokaz o porijeklu oružja kao što je ugovor o poklonu, rješenje o nasljeđivanju, izjava vlasnika o davanju oružja na zajedničko korišćenje…)
Ako je oružje kupljeno od fizičkog lica ili dobijeno na poklon podnosite i dokaz direkcije javnih prihoda o plaćenom porezu na promet.
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Ako je oružje nabavljeno putem odobrenja ljkarsko uvjerenje nije potrebno jer je već priloženo u postupku dobijanja odobrenja.
-dokaz o tehničkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja
-dokaz o uplati naknade za obrazac (5 eura) i takse za oružani list (za držanje oružja 60 eura, za držanje i nošenje oružja 30 eura), odobrenje za držanje oružja 60 eura (pravna lica) i odobrenje za sakupljanje starog oružja 40 eura.
-Identifikacioni dokument –na uvid

Za oružani list koji se obnavlja (rok važenja je pet godina) taksa iznosi za: oružni list za držanje oružja 18  eura, oružni list za držanje i nošenje oružja 5.40 eura, odobrenja za držanje oružja 18 eura i odobrenja za sakupljanje starog oružja 12 eura. Ova taksa ne plaća se za oružje streljačkih organizacija. Prilikom obnavljanja pored taksi neophodno je i ljekarsko uvjerenje.

Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja košta 70 eura i važi pet godina nakon čega se obnavlja.Oružje za koje se ne može dokazati porijeklo ili je tehnički neispravno, a nije onesposobljeno, oduzima se bez prava nadokanade. Staro ili nespravno oružje može se trajno onesposobiti kod odgovarajućeg fizičkog ili pravnog lica koje za to imao vlašćenje MUP-a, o čemu izdaje potvrdu. Ta potvrda poništava oružani list i podnosi se MUP-u u roku od osam dana. Ako vlasnik ima svu potrebnu dokumentaciju i zadovoljava opšte uslove može dobiti odobrenje za držanje starog oružja.

OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE ORUŽJEM

Osposobljavanje za držanje i nošenje oružja sprovodi Policijska akademija u Danilovgradu. Program se sastoji iz teoriskog i praktičnog dijela i traje sedam nastavnih časova (teoriski dio četiri časa, praktični tri).
Praktično gađanje izvodi se u stojećem stavu, a strijelac je od mete udaljen 10m. Od osam metaka koliko se ispaljuje, tri su probna, a od preostalih pet, da bi se dobilo uvjerenje, treba pogoditi u metu sa najmanje dva.
Oružje je prema crnogorskom zakonu podijeljeno u četiri kategorije: A, B, C i D.

Za oružja A kategorije nije moguće dobiti dozvolu, pa se ne smiju držati, nositi ili nabavljati.
To je vojno oružje, projektili, automatsko vatreno oružje, dum-dum municija, kao i posebna oprema kao što su optički nišani, laserski mjerači dužine itd…

Za oružja B kategorije moraju se imati odgovarajuće isprave (poluautomatsko oružje,kratkocijevno i dugocijevno oružje,staro oružje, vazdušno oružje veće snage itd..), a oružja iz C kategorije moraju se prijaviti MUP-u (gasno oružje, električni paralizator..).Oružja iz kategorije D (hladno oružje, vazdušno oružje manje snage,raspršivači…) mogu nabavljati, držati i nositi samo lica starija od 18 godina, dok sprejeve mogu posjedovati i lica od 16 godina.


Sve vijesti