Državni ispit - sve što treba da znate

Autor:

Državni ispit je obavezan za sve zaposlene u državnim organima, te je stoga i sve češći uslov prilikom prijavljivanja na konkurse za rad u državnoj službi. Mondo će vam pojasniti sve što bi trebalo da znate u vezi sa ovim ispitom.

Državni ispit - sve što treba da znate Foto: Mondo/Filip Despotović Uprava za kadrove

Na početku, trebalo bi da znate da Stručni ispit za rad u državnim organima, ili kako se češće naziva – Državni ispit, mogu polagati lica sa visokom, kao i lica sa srednjom stručnom spremom. Međutim, kao uslov za polaganje neophodno je da posjedujete potvrdu o obavljenom pripravničkom radnom stažu ili potvrdu o radnom iskustvu u trajanju od najmanje godinu dana.

Prijava za polaganje stručnog ispita sad se podnosi se Ministarstvu javne uprave (ranije je za to bila zadužena Uprava za kadrove), uz koju je kandidat dužan da priloži dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita.

PRIJAVA

Da biste se uspješno prijavili za polaganje, potrebno da pripremite kopije potrebnih dokumenta, kao i da popunite prijavni formular koji možete pronaći na sajtu Ministarstva javne uprave.

Potrebna su vam sledeća dokumenta*:

1. Čitko popunjena prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima

2. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja/diploma o završenom III, IV, V, VI ili VII nivou kvalifikacije obrazovanja

3. Ovjereno rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave

4. Ovjerenu potvrdu/uvjerenje o najmanje jednoj godini radnog iskustva na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja (V, VI ili VII nivo kvalifikacije obrazovanja)

*Napominjemo, prilikom prijavljavanja dovoljno je da pripremite kopije originalnih dokumenata, ali sa sobom bi trebalo da imate i originalna dokumenta, kako biste ih dali na uvid neposredno prije predaje prijave arhivu Uprave za kadrove.

Prijava za Državni ispit Foto: Screenshot/Ministarstvo javne uprave

Potrebna dokumentacija se neposredno dostavlja pisarnici Ministarstva javne uprave, Rimski trg br. 45, Podgorica, svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h ili putem pošte.

Rad sa strankama je određen svakog radnog dana od 09:00h do 11:00h (putem telefona I neposredno u kancelariji br. 32)

Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, Ministarstvo javne uprave sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva javne uprave (www.mju.gov.me), najkasnije 20 dana prije početka polaganja stručnog ispita.

PROGRAMI POLAGANJA

U zavisnosti od stručne spreme kandidata, razlikuje se i program polaganja.

Državni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1) Ustavno uređenje Crne Gore i osnovi sistema Evropske unije

2) Sistem javne uprave

3) Službenički odnosi

4) Upravni postupak, upravni spor i osnovi kancelarijskog poslovanja

5) Finansije

Državni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1) Osnovi ustavnog uređenja Crne Gore

2) Osnovi sistema javne uprave i službeničkih odnosa

3) Osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja

4) Osnovi finansija

NAČIN POLAGANJA

Izvršena je i izmjena u odnosu na važeći način i postupak polaganja stručnog ispita, tako da se stručni ispit sastoji iz pisanog i usmenog dijela za svaki predmet pojedinačno.

Pismeni dio ima 5 pitanja od kojih svako nosi po 2 boda, a usmeni dio stručnog ispita se sastoji od 3 pitanja.

Pismeni dio stručnog ispita se polaže elektronski.

Usmenom dijelu stručnog ispita pristupa kandidat koji je uradio tačno više od polovine testa na pisanom dijelu stručnog ispita, za svaki predmet pojedinačno.

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".

Kandidat koji je dobio ocjenu "nije položio" iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo javne uprave izdaje uvjerenje.

Prije početka polaganja stručnog ispita sekretar komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.


PISANI DIO STRUČNOG ISPITA

Pisani dio stručnog ispita sastoji se iz pisanog testa koji kandidati izrađuju pod šifrom, elektronskim putem, koji priprema komisija.

Pisani dio stručnog ispita za svaki predmet sadrži po pet pitanja i podrazumijeva provjeru znanja na način što kandidat bira jedan od više ponuđenih odgovora, odnosno daje odgovor na konkretno pitanje, na kojem se svaki tačan odgovor na pitanje boduje sa dva boda, tako da maksimalan broj bodova na pisanom dijelu testa za svaki predmet pojedinačno iznosi 10 bodova.

Izrada pisanog dijela stručnog ispita traje 60 minuta.


USMENI DIO STRUČNOG ISPITA

Usmenom dijelu stručnog ispita pristupiće kandidat koji je ostvario najmanje šest bodova na pisanom dijelu stručnog ispita, za svaki predmet pojedinačno.

Usmeni dio stručnog ispita polaže se tako što se kandidatu postavljaju po tri pitanja iz svakog predmeta pojedinačno.

Uspjeh kandidata na usmenom dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio" za svaki od predmeta.


USPJEH NA STRUČNOM ISPITU

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".

TROŠKOVI POLAGANJA

Visina troškova polaganja stručnog ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja iznosi 10% prosječne bruto zarade. Visina troškova polaganja stručnog ispita za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja iznosi 5% prosječne bruto zarade. Visina troškova ponovnog polaganja stručnog ispita iznosi 5% prosječne bruto zarade.

Kandidati sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja uplaćuju 76,60eura, a kandidati sa III i IV nivom kvalifikacije obrazovanja uplaćuju 38,30 eura.

Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja sručnog ispita.

Potrebno je da znate da uplatu ne morate izvršiti prilikom prijavljivanja, već to možete uraditi i neposredno prije polaganja ispita, iz razloga što Dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita kandidat je dužan da stavi na uvid sekretaru komisije prije početka izrade pisanog testa.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se sledeći na žiro račun:

Budžet Crne Gore - Ministarstvo javne uprave

Broj žiro računa: 832-1135-90

Svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

ODLAGANJE, POPRAVNI ISPIT I PONOVNO POLAGANJE

Ukoliko ste iz nekog opravdanog razloga spriječeni da polažete, možete uputiti pisani zahtjev Komisiji, kako biste polaganje pomjerili za sljedeći rok.

Kandidat koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odloženom polaganju stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.


Kandidat koji je dobio ocjenu "nije položio" iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

Pravo na polaganje popravnog ispita može se ostvariti, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje stručnog ispita.

Ako kandidat, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje stručnog ispita, ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio stručni ispit za rad u državnim organima.

LITERATURA

Svu literaturu potrebnu za polaganje Državnog ispita možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva javne uprave.

Sve vijesti