Državni ispit - sve što treba da znate

Autor:

Državni ispit je obavezan za sve zaposlene u državnim organima, te je stoga i sve češći uslov prilikom prijavljivanja na konkurse za rad u državnoj službi. Mondo će vam pojasniti sve što bi trebalo da znate u vezi sa ovim ispitom.

Državni ispit - sve što treba da znate Foto: Mondo/Filip Despotović Uprava za kadrove

Na početku, trebalo bi da znate da Stručni ispit za rad u državnim organima, ili kako se češće naziva – Državni ispit, mogu polagati lica sa visokom, kao i lica sa srednjom stručnom spremom. Međutim, kao uslov za polaganje neophodno je da posjedujete potvrdu o obavljenom pripravničkom radnom stažu ili potvrdu o radnom iskustvu u trajanju od najmanje godinu dana.

Za polaganje Državnog ispita nadležna je Uprava za kadrove, koja se nalazi u ulici Jovana Tomaševića br. 2A u Podgorici, gdje ćete i izvršiti prijavu.

PRIJAVA

Da biste se uspješno prijavili za polaganje, potrebno da pripremite kopije potrebnih dokumenta, kao i da popunite prijavni formular koji možete pronaći na sajtu Uprave za kadrove.

Potrebana su vam sledeća dokumenta*:

1. Čitko popunjena prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima

2. Kopija lične karte

3. Kopija diplome kojom potvrđujete stepen stručne spreme

4. Kopija uvjerenja o obavljenom pripravničkom radnom stažu, odnosno kopija uvjerenja o posjedovanju neophodnog radnog iskustva.

*Napominjemo, prilikom prijavljavanja dovoljno je da pripremite kopije originalnih dokumenata, ali sa sobom bi trebalo da imate i originalna dokumenta, kako biste ih dali na uvid neposredno prije predaje prijave arhivu Uprave za kadrove.

Kompletnu prijavu za polaganje Državnog ispita predajete u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima", ime i prezime, broj telefona, mjesto prebivališta i adresa.

Prijavu možete predati lično, ili to neko može uraditi za vas, na arhivi Uprave za kadrove, u periodu od 12 do 15 časova. Takođe, prijavu možete poslati i poštom.

O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, bićete obaviješteni telefonom, ili putem internet stranice Uprave za kadrove, najkasnije sedam dana prije dana polaganja. U praksi, bićete obaviješteni mjesec dana unaprijed.

PROGRAMI POLAGANJA

U zavisnosti od stručne spreme kandidata, razlikuje se i program polaganja.

Državni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1) Ustavni sistem, evropske integracije i NATO

2) Upravno pravo

3) Radno pravo

4) Privredno pravo

5) Finansije sa osnovama statistike

Državni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1) Osnovi ustavnog uređenja

2) Osnovi sistema državne uprave, radnih odnosa i lokalne samouprave

3) Osnovi upravnog postupka

4) Osnovi finansija i statistike

5) Kancelarijsko poslovanje

NAČIN POLAGANJA

Državni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se usmeno tako što se kandidat ispituje iz pojedinačnih predmeta po redu koji odredi predsjednik Komisije.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja ocjenjuje se ocjenom „položio“ ili „nije položio“ za svaki od predmeta. Položio je kandidat koji je, za svaki predmet pojedinačno, dobio ocjenu „položio“.

Državni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se putem pisanog testa. Pisani test sadrži 100 pitanja, na koje kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora. Pisani test izrađuje se pod šifrom, a sadržaj pisanog testa istovjetan je za sve kandidate. Izrada pisanog testa traje tri časa.

Za svaki tačan odgovor na pisanom testu kandidat dobija po jedan bod. Stručni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja položio je kandidat koji je na pisanom testu dobio najmanje 70 bodova.

TROŠKOVI POLAGANJA

Troškovi polaganja stručnog ispita se takođe razlikuju u zavisnosti od stepena kvalifikacija kandidata, tako da kandidati sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja uplaćuju 72,60 eura, a kandidati sa III i IV nivom kvalifikacije obrazovanja uplaćuju 36,30 eura.

Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja sručnog ispita.

Potrebno je da znate da uplatu ne morate izvršiti prilikom prijavljivanja, već to možete uraditi i neposredno prije polaganja ispita, iz razloga što dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita dostavljate na uvid sekretaru komisije prije početka ispita.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se sledeći na žiro račun:

Budžet Crne Gore - Uprava za kadrove

Broj žiro računa: 832-1135-90

Svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

ODLAGANJE, POPRAVNI ISPIT I PONOVNO POLAGANJE

Ukoliko ste iz nekog opravdanog razloga spriječeni da polažete, možete uputiti pisani zahtjev Komisiji, kako biste polaganje pomjerili za sljedeći rok.

Kada je u pitanju stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja, ukoliko ne položite jedan predmet, imate pravo da iz tog predmeta polažete popravni ispit u sljedećem roku.

Ako ne položite stručni ispit, možete ga ponovo polagati u sljedećem roku.

LITERATURA

Svu literaturu potrebnu za polaganje Državnog ispita možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici Uprave za kadrove.

Sve vijesti