Kako da upišete đaka prvaka u Crnoj Gori

Djeca rođena 2011. godine u septembru polaze u školu. Pročitajte šta je sve potrebno za upis i kako da pripremite dijete za početak škole...

Kako da upišete đaka prvaka u Crnoj Gori Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Upis djece u prvi razred osnovne škole počinje 1.aprila i trajaće do 31. maja, a predhodi mu nekoliko procedura koje su djeca u obavezi da prođu kako bi bila upisana u školu.

SISTEMATSKI PREGLED

Prvi korak je zakazivanje sistematskog pregleda djeteta kod izabranog pedijatra. U domovima zdravlja u Crnoj Gori zakazivanje (kao i pregledi) počelo je u februaru, pa ako još niste, uradite to što prije jer se ponekad pregledi zakazuju i u rasponu od mjesec dana. Zakazivanje je moguće i pozivom na broj Call centra Doma zdravlja 19816 ili Viberom na broj 067 300 931.


Sistematski pregled obavezan je za svako dijete, a ljekar tokom pregleda provjerava zdravstveno stanje djeteta i njegovu zrelost za upis u prvi razred. Na pregled je neophodno donijeti uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu djeteta i jedan njegov crtež.

Osnovno obrazovanje u Crnoj Gori je obavezno prema Ustavu i Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju pa je svaki roditelj ili staratelj obavezan da djecu uzrasta od šest do 15 godina upiše u školu.Zakon propisuje novčanu kaznu od 100 do 1500 eura za neupisivanje djeteta odnosno ako dijete ne pohađa nastavu.

Pedijatar provjerava visinu, težinu, određuje stanje uhranjenosti i razvijenosti djeteta. Takođe, kontroliše se sluh, vid, govor kao i emocionalna zrelost kroz razgovor sa djetom. U slučaju da pedijatar uoči neku fizičku promjenu dijte dobija upit za pregled kod odgovarajućeg specijaliste, a ako procijeni da možda nije psihički spremno za polazak u školu konačnu odluku donijeće psiholog kod kojeg se dijete upućuje na razgovor. U tom slučaju polazak u školu je moguće odložiti za narednu godinu.

U sklopu sistematskog pregleda obavezna je i vakcinacija djece po redovnom kalendaru vakcinacije, protiv dječije paralize, difterije, tetanusa, morbila, rubele i zauški (MMR). Po završetku pregleda, ako nisu uočene nikakve smetnje, pedijatar izdaje potvrdu da je dijete sposobno za pohađanje nastave.


UPIS U ŠKOLU

Nakon obavljenog sistematskog pregleda sledeći korak je odlazak djeteta kod školskog psihologa ili pedagoga. Zakazivanje se vrši u školi koju će dijete pohađati. Prilikom zakazivanja nisu potrebni nikakvi dokumenti jer MUP školama dostavlja spisak djece koja treba da krenu u školu, iz naselja koja pripadaju području škole. Izvod iz matične knjige rođenih ili podaci o prebivalištu djeteta dostavljaju se školi samo u slučaju da je došlo do promjene, pa se podaci iz tih dokumenata ne poklapaju sa podacima koji su dostavljeni školi.

U podgoričkim školama psiholozi će raditi do 17 časova, a intervju sa djetetom traje u prosjeku 45 minuta. Roditelji ovom razgovoru ne prisustvuju, a na testiranje je potrebno donijeti uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu.

Ravenove progresivne matrice u boji su jedan od standardnih neverbalnih testova g-faktora ili fluidne inteligencije. Osmislio ih je Raven 1947. godine i namijenio ih je djeci uzrasta od 5 do 11 godina.Koriste se za individualno ili grupno testiranje djece ovog uzrasta u trajanju od oko 60 minuta.Test je podijeljen u tri serije sa po 12 pitanja- A, AB i B. Zadaci su u okviru svake serije poređani po težini - od najlakših do najtežih.

Psiholog procjenjuje emocionalnu, socijalnu i intelektualnu zrelost djeteta testiranjem po Ravenovim progresivnim matricama u boji. Dijetetu se postavljaju pitanja snalažljivosti, ispituje se matematiča i jezička sposobnost. Važno je napomenuti da ovaj test nije od presudnog značaja za dalji uspjeh djeteta u školi.

Nakon upisa, škole formiraju odjeljenja, dodjeljuju ih učiteljima i te informacije krajem avgusta budu istaknute u školama.PRIPREMITE DIJETE ZA ŠKOLU

Nakon upisa u školu budući prvaci ne treba da zaborave igru, savjet je psihologa. U ovom periodu je dobro da se kroz igre i različite aktivnosti djeca veoma jednostavno pripreme za polazak u školu. Radite na formiranju radnih navika kroz igru i crtanje. Podstičite samostalnost, naučite dijete da se samo oblači i svlači, vezuje pertle, obuče jaknu, vodi računa o svojim stvarima i okolini.

Razvijajte pozirivan stav prema školi. Nikada ne koristite školu kao prijetnju, jer ćete tako stvoriti otpor kod djeteta. O školi pričajte kao o mjestu gdje će dijete steći nove drugare, gdje će naučiti mnoge zanimljive stvari, ali i da polazak u školu ne znači da dijete treba da se odrekne igračaka i igre.

djeca igralište vrtić igra park Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Sve vijesti