Umjesto tržnog centra na Zabjelu grade park FOTO

Autor:

Na mjestu nekadašnje Kolektivne zgrade u podgoričkom naselju Zabjelo u toku je gradnja dječijeg igrališta.

Umjesto tržnog centra na Zabjelu grade park FOTO Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Iako je pre­ma DUP-u na ovom prostoru bila planirana izgradnja tržnice sa pijacom koja bi imala prizemlje i dva sprata, od toga barem za sada, nema ništa.

Tržni centar moraće da sačeka neku drugu priliku jer je parcela na kojoj je trebao da bude sagrađen jednim dijelom opterećena restitucijom. Donacijom firme Domaća trgovina, na mjestu gdje je nekada bila Kolektivna zgrada započeta je gradnja dječijeg igrališta.

"Glav­ni grad je vla­snik ka­ta­star­skih par­ce­la ko­je su sa­stav­ni dio ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le, i je­dan dio ka­ta­star­skih par­ce­la ko­je se na­la­ze u okvi­ru iste ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le op­te­re­ćen je pro­ce­som re­sti­tu­ci­je, či­ji po­stup­ci mo­gu tra­ja­ti du­go. Zbog to­ga smo pri­hva­ti­li ovu do­na­ci­ju, da do pri­vo­đe­nja pro­sto­ra na­mje­ni, da­mo do­pri­nos da gra­đa­ni Pod­go­ri­ce do­bi­ju još jed­nu jav­nu ze­le­nu po­vr­ši­nu", sa­op­šti­li su iz Pg bi­roa.

Planirano je da na uglu ulica Radosava Burića i 27. marta bude uređena zelena površina sa popločanim stazama, ugrađenim sistemom za navodnjavanje, klupama i rasvjetom.

Zabjelo Foto: MONDO/Gordana Bojanić

NA ZABJELU:

NEMA interneta: Đurišići sadili voćke?


Čika Bećo izdao još jednu knjigu!


Sve vijesti