Utvrdili Predlog zakona o kreditnim institucijama

Autor:

Vlada je danas, u okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, utvrdila Predlog zakona o kreditnim institucijama.

Utvrdili Predlog zakona o kreditnim institucijama Foto: Vlada Crne Gore

Kako je saopšteno nakon sjednice, Predlogom ovog zakona implementira se direktiva čiji je cilj uspostavljanje usklađenih nacionalnih propisa koji se odnose na pristup djelatnosti kreditnih institucija i investicionih društava, modalitete upravljanja tim institucijama i okvir za njihovu superviziju.

Utvrđen je i Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija kojim se stvaraju uslovi za uvođenje evropskog sistema sanacije koji treba da organima za sanaciju obezbijedi instrumente za dovoljno ranu i brzu intervenciju u kreditnoj instituciji koja je u problemima.

„Kako bi se obezbijedio nastavak ključnih finansijskih i ekonomskih funkcija kreditne institucije, uz istovremeno ograničavanje uticaja propadanja kreditne institucije na ekonomski i finansijski sistem na najmanju moguću mjeru i uz minimiziranje mogućnosti da troškove sanacije u krajnjem snose poreski obveznici“, precizirali su iz Vlade.

Vlada je utvrdila i Predlogom zakona o zaštiti depozita kojim se u crnogorsko zakonodavstvo prenosi sistem zaštite depozita, uređen evropskom direktivom, čiji je cilj zaštita deponenata od posljedica nastupanja zaštićenog slučaja, odnosno posljedice stečaja kreditnih institucija, očuvanje povjerenja deponenata i doprinos stabilnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sistema.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, čijim se odredbama vrši usaglašavanje sa Direktivom EU, kojom se reguliše redosljed prioriteta, tako da fizička lica, mikro, mala i srednja pravna lica treba da imaju povoljniji tretman od drugih povjerilaca.

Na današnjoj sjednici donijeta je i Odluka o obrazovanju Tenderske komisije za otvaranje i rangiranje ponuda pristiglih po osnovu Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu „Brajići“.

Vlada je usvojila i Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema, s Nacrtom ugovora o koncesiji.

„Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesije, aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje treba da ispuni koncesionar za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti“, kaže se u saopštenju.

Vlada je zadužila Upravu za vode da, u skladu sa Zakonom o koncesijama, objavi Javni oglas putem javnog nadmetanja, u otvorenom postupku, za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika.

Usvojen je i Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, s Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem s javne rasprave.

Tagovi:
Sve vijesti