Odbijena peticija "Sačuvajmo Sinjajevinu"

Autor:

Vlada je danas odbila peticiju „Sačuvajmo Sinjajevinu - proglasimo Sinjajevinu zaštićenim područjem i parkom prirode”.

Odbijena peticija "Sačuvajmo Sinjajevinu" Foto: Vlada Crne Gore

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada nije prihvatila e-Peticiju s obzirom na to da je Prostornim planom Crne Gore definisano da se izbor i određivanje kompleksa i lokacija neophodniih za funkcionisanje sistema odbrane vrši na osnovu zakonskih i strateških dokumenata koji regulišu oblast odbrane.

U saopštenju se navodi i da je, u skladu sa Zakonom o odbrani, Vlada donijela Strategijski pregled odbrane i Dugoročni plan razvoja odbrane 2019-2028.

„Kojim je, između ostalog, definisano da je jedan od ključnih prioriteta Ministarstva odbrane, da se na lokaciji koja se nalazi na planini Sinjajevina, formira vojni poligon koji mora da obezbijediti uslove za taktičke vježbe jedinica do ranga bataljona i bojna gađanja pješadijskim naoružanjem i artiljerijskim oruđima Vojske“, kaže se u saopštenju.

Istaknuto je da Ministarstvo odbrane nema namjeru da na prostoru Sinjajevine gradi infrastrukturne objekte.

„Da bi bile otklonjene bilo kakve sumnje u eventualna zagađenja, Ministarstvo će u saradnji sa nadležnim i akreditovanim institucijama, obezbjediti transparentan sistem monitoringa životne sredine“, navodi se u sapoštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka kojim se taj akt usaglašava sa Zakonom o državnoj upravi, propisuju se nadležnosti organa u postupku izdavanja dozvola za pristup tajnim podacima za zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore i koriguju se pojedine odredbe važećeg Zakona radi preciznijeg tumačenja i primjene.

Kako je saopšteno, u predloženom tekstu prihvaćene su, u odnosu na prethodnu verziju Predloga zakona, primjedbe dijela civilnog sektora koje se tiču osnova za proglašavanje podataka tajnim.

„Iz ranijeg teksta uklonjena je odrednica da osnov proglašavanja podatka tajnim može biti i štetna posljedica za ostvarivanje funkcije organa“, precizira se u saopštenju

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

„Pored toga, u skladu s inkluzivnim i otvorenim pristupom, u rad grupe su uključeni i predstavnici nevladinog sektora na osnovu javnog poziva koji je u julu 2019. godine raspisala Kancelarija za evopske integracije“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila 22. kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period april – jun.

Izvještaj sadrži pregled najvažnijih aktivnosti koje se odnose na politički dijalog Crne Gore s EU, pregovore o pristupanju, informisanje javnosti o procesu pristupanja, aktivnosti skupštinskog Odbora za evropske integracije, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje domaćeg s evrospkim zakonodavstvom i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA.

„Radi redovnog i sveobuhvatnog informisanja i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa, Izvještaj se prosljeđuje članovima Odbora za evropske integracije“, dodaje se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Informacija o potrebi unaprjeđenja rada Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom.

„Donijet je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja da pripremi Prijedlog odluke o formiranju Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. Odlukom će se Savjet konstituisati kao tijelo na nivou Vlade, gdje će članovi biti ministri resornih ministarstava, kao i predstavnici nevladinog sektora“, navodi se u saopštenju

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti razvoja nacionalnog brenda.

U Izvještaju je navedeno da su na međunarodni Javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore, koji je bio otvoren do 4. jula, pristigla 24 konkursna rješenja, od kojih, po ocjeni Komisije, nijedno nije zadovoljilo postavljene kriterijume.

Imajući u vidu značaj nacionalnog brenda za pozicioniranje Crne Gore u međunarodnim okvirima, uključujući inostrana ulaganja, turističke posjete, politička partnerstva, tražnju domaćih proizvoda na inostranom tržištu i brojne druge oblasti, Vlada je zadužila se Ministarstvo ekonomije da, do kraja septembra ponovi javni konkurs, kao i da poveća iznos nagrade sa deset hiljada na 50 hiljada eura“, kaže se u saopštenju.

Usvojen je i Drugi izvještaj o realizovanim aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai.

Vlada je danijela i Odluku o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

„Izmijenjenom Odlukom obračunati iznos otpremnine isplaćuje se u neto iznosu odnosno ne umanjuje se za procenat poreza koji je u visini u prosjeku 11 odsto obračunatog iznosa“, kazali su iz Vlade.

Sve vijesti