Ostvareni značajni rezultati u ovoj godini

Vlada je u ovoj godini ostvarila značajne rezultate, a efekti njenog rada biće vidljiviji u srednjem, odnosno dugom roku, ocijenjeno je na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković.

Ostvareni značajni rezultati u ovoj godini Foto: Vlada Crne Gore

Navodi se da je na sjednici usvojen Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade 20018-2020, za ovu godinu.

U raspravi je naglašeno da se obaveze predviđene ovim Programom realizuju planiranom dinamikom.

„Ostvareni su značajni rezultati, ali s obzirom na to da su obaveze uglavnom višegodišnjeg karaktera, konstatovano je da će i efekti biti vidljiviji u srednjem, odnosno dugom roku“, kaže se u saopštenju.

Konstatovano je da su postavljeni ciljevi i, s tim u vezi, indikatori za praćenje progresa, u skladu su sa aktuelnim razvojnim politikama za pojedine oblasti djelovanja.

Vlada je dala saglasnost na reprogramiranje i refinansiranje kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje kod Societe Generale i NLB banke i refinansiranje kreditnih obaveza kod Komercijale i Addiko banke, putem zaključivanja novih Ugovora o kreditu sa Crnogorskom komercijalnom i NLB bankom.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju nedostajućih sredstava za izmirenje duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju i dala saglasnost da 1,5 miliona EUR uplati holandskom fondu - DIGH-u u cilju rješavanja pitanja dugovanja.

„Povodom ove tačke dnevnog reda donijeto je i više zaključaka kojima se, između ostalog, zadužuju nadležne institucije da trajno riješe odnos prema holandskom međunarodnom garantnom fondu za stanovanje – DIGH-u“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta „Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv” i prihvatila Ugovor o finansiranju i projektu.

Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da je Opština Kotor, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, KfW bankom i Vodacomom, nominovala ovaj projekat za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

„Upravni odbor WBIF-a pozitivno je ocijenio projekat i odlučeno je da će iznosom od 4,58 miliona EUR biti finasirana izgradnja kanalizacione mreže u Risnu i Perastu, čime će biti riješeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima, što predstavlja prvu fazu cjelokupnog projekta“, navodi se u saopštenju.

Vlada je prihvatila je Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu između Javnog preduzeća Regionalni vodovod Crne Gorei konzorcijuma Prve i Erste banke, i dala saglasnost na kreditno zaduženje Regionalnog vodovoda u iznosu od deset miliona EUR.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2018. godinu, u kojem se navodi da je Evropskom sudu tokom ove godine podnijeto ukupno 318 predstavki protiv Crne Gore.

Sve vijesti