Bolja od Tindera: m:tel KissMatch aplikacija!

Autor:

U M:tel digitalnoj fabrici večeras je održana promocija nove KissMatch aplikacije

Bolja od Tindera: m:tel KissMatch aplikacija! Foto: m:tel

Korisnici KissMatch aplikacije, koji su za sada uglavnom dobi od 18 do 30 godina, tvrde da im se kod aplikacije najviše sviđa elemenat misterije odnosno činjenica da ne mogu vidjeti kompletan profil druge osobe dok im se poljupci ne poklope.

Korisnici, između ostalog,  tvrde da je aplikacija bolja od Tindera, jedne od najpoznatijih svjetskih dejting aplikacija, što govori da će ona nesumnjivo ubrzo dostići ogromnu popularnost.

"Kompanija M:tel ima iskustva sa startapovima budući da je prije par godina investirala u startap TourGuide a investiranje i lansiranje  KissMatch će, možemo slobodno reći će biti pun pogodak", saopšteno je iz m:tel-a.

KissMatch je prva aplikacija ove vrste koja kreće sa Balkana. Od prije dvije  nedjelje  je dostupna za skidanje na Google Play Storu.

"Kompanija m:tel je dugo osluškivala želje i potrebe korisnika, narocito mlađih i odlučila  da krene sa lansiranjem KissMatch aplikacije, jer je činjenica da se komunikacija u budućnosti seli na aplikacije. Aplikacija je trenutno dostupna za skidanje samo na adroid platformi a očekujemo da ce u dogledno vrijeme biti dostupna i na IOS-u", navodi se u saopštenju.

Pro­fil na apli­ka­ci­ji se mo­že na­pra­vi­ti tek na­kon od­go­va­ra na 20 pi­ta­nja na osno­vu ko­jih se od­re­đu­je pro­ce­nat sla­ga­nja sa dru­gim oso­ba­ma ko­je ko­ri­ste apli­ka­ci­ju. Da bi se do­šlo u in­ter­ak­ci­ju ko­ri­snik mo­ra po­sla­ti po­lju­bac dru­go­me i uko­li­ko se taj po­lju­bac po­kla­pa otva­ra se čat i ta­da se mo­gu vi­dje­ti ci­je­li pro­fi­li oso­ba i što je naj­va­žni­je po­če­ti ko­mu­ni­ka­ci­ja. Dok se ne po­klo­pe po­ljup­ci ko­ri­sni­ci ne mo­gu vi­dje­ti jed­ni dru­gi­ma kom­plet­ne pro­fi­le već sa­mo sli­ke usa­na, či­me se za­dr­ža­va­ i ne­ki ele­me­nat mi­ste­ri­je.

Aplikacija će ubrzo biti lansirana u SAD-u, Ka­na­di, Bra­zilu, Ho­lan­di­ji i re­gi­onu.

Sve vijesti