Kako postati profesionalni vojnik VCG (FOTO,VIDEO)

Pročitajte šta je sve potrebno da bi postali profesionalni vojnik Vojske Crne Gore.

Karijera u vojsci sve je primamljivija mladim ljudima u Crnoj Gori. Veliko interesovanje jedan je od razloga zbog kojeg će Ministarstvo odbrane uvesiti dobrovoljno služenje vojnog roka, trinaest godina nakon što je naša zemlja ukinula vojnu obavezu formirajući profesionalnu vojsku od nešto manje od 2500 vojnika.

Od obnove nezavisnosti u Crnoj Gori gradi se model Vojske u čijem su sastavu samo profesionalci-oficiri, podoficiri i vojnici po ugovoru. Misija VCG je odbrana države, podrška prilikom prirodnih i drugih katastrofa ili kriznih situacija i doprinos očuvnju mira u regionu i svijetu.

Istraživanja su pokazala da bi većina od 55 odsto ljudi starosti ispod 25 godina dobrovoljno služila vojni rok, a dugoričnim planom odbrane to će im biti omogućeno od 2019 godine. Planirano je da obuka traje dva mjeseca, a nakon toga zainteresovani će dobiti mogućnost da nastave vojničku karijeru i imaće prednost na konkursima za prijem u Vojsku Crne Gore.


PROFESIONALNI VOJNIK

Nakon što Ministarstvo odbrane raspiše javni konkurs za prijem vojnika po ugovoru u VCG koji se objavljuje u štampanim medijima i na sajtu te organizacije, počinje prijavljivanje zainteresovanih kandidata.


OPŠTI USLOVI KANDIDATA

- da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države
- da je zdravstveno sposoban
- da ima odgovarajuće obrazovanje
- da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo po kojem se goni po službenoj dužnosti
- da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti
- da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnoj ili privatnoj organizaciji zbog teže povrede službene dužnosti

Voska Crne Gore konkursom određuje i posebne uslove prijema, pa tako za neka zanimanja kandidati moraju imati završenu tačno određenu školu, položen vozački ispit “B” ili “C” kategorije ili vladati određenim sposobnostima, dok je starost kandidata takođe naglašena u konkursu.

UPIS – POTREBNA DOKUMENTACIJA

- prijavni formular (www.odbrana.gov.me – na link Konkursi i Biblioteka/Konkursi)
- kopija lične karte( kandidat koji nema biometrisku ličnu kartu prilaže uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih)
- ovjerena izjava da nema državljanstvo druge države
- potvrda nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak
- originalna ili ovjerena kopija diplome, odnosno uvjerenje o stečenom nivou obrazovanja
- ovjerena kopija radne knjižice
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od Centra medicine rada u Podgorici sa mišljenjem da je lice sposobno za službu u Vojsci
-ovjerena kopija vozačke dozvole (ako je naglašeno u konkursu)
-biografija (CV) sa adresom stanovanja i kontakt telefonom

Izvor: Youtube

OVJERA DOKUMENATA I LJEKARSKO UVJERENJE

Ovjera dokumenata vrši se u Opštini ili kod notara i košta oko 2 eura po stranici. Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore izdaje se isključivo u Centru medicine rada u Podgorici (Stari aerodrom, Aerodromska bb) i košta 60 eura.

Na javni oglas kandidati mogu da konkurišu na više radnih mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a dokumentaciju šalju na adresu: Ministarstvo odbrane- Generalštab Vojska Crne Gore-Odjeljenje za ljudske resurse- Jovana Tomaševića br:29 Podgorica

Treba napomenuti da je procedura upisa eliminacionog karaktera, to jest ukoliko kandidat u upisnom postupku ne ispuni jedan od predviđenih uslova, ne učestvuje u daljoj provjeri i smatra se da nije uspješno prošao upisnu procedure.

ŠTA SE OCJENJUJE

Za kandidate koji ispune uslove oglasa Ministarstvo odbrane organizuje provjeru fizičkih sposobnosti, psihometrisko testiranje opštih intelektualnih sposobnosti i bezbjednosnu provjeru.

Provjera fizičkih sposobnosti vrši se po tačno određenim kriterijumima u prisustvu stručnih lica i komisije. Kandidati koji ne zadovolje neće biti primljeni u Vojsku, a oni koji uspješno završe ovu provjeru upućuju se na psihometrisko testiranje. Kao jedan od prioriteta VCG je podmlađivanje vojnog kadra, pogotovo vojnika po ugovoru, pa tako mlađi kandidati uvijek imaju prednost. Ocjenjuje se još i nivo srednjeg obrazovanja kao i uspjeh diplome koju kandidati priložu prilikom upisa.

Oni koji zadovolje provjeru fizičkih sposobnosti i psihometrijsko testiranje pozivaju se na intervju. Komisija kroz razgovor ocjenjuje sledeće karakteristike: motivacija i ambicije, poznavanje sistema, stav o evroatlantskim integracijama i mirovnim misijama i operacijama, spremnost za timski rad, lične karakteristike (ponašanje, odgovornost, spremnost na rizik).

Na kraju se sprovodi bezbjedonosna provjera za kandidate koji uđu u najuži izbor, a ukoliko je ona negativna kandidat ne može raditi u Vojsci.

Oni koji budu primljeni u službu u obavezi su da završe osnovnu vojničku i obuku za samostalno vršenje određene dužnoti. Nakon toga zaključuju Ugovor o službi u Vojsci na godinu dana sa mogućnošću produženja na tri godine ili na neodređeno vrijeme.

Upsješan završen osnovni kurs, uspješan probni rad i dobra ocjena rada uslov su da se ugovor produži, a vojnik pošalje na napredne vojničke i podoficirske kurseve u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Slaviša Vuković najbolji na Osnovnoj obuci vojnika

Sve vijesti