Kako upisati fakultet u Crnoj Gori

Pročitajte šta je sve potrebno da bi ste postali brucoš na nekom od fakulteta u Crnoj Gori.

Kako upisati fakultet u Crnoj Gori Foto: MONDO

U drugoj polovina juna sve viskoškolske ustanove u Crnoj Gori raspisaće javni konkurs za upis studenata na prvu godinu fakulteta. Nakon što konkurs bude objavljen na sajtovima fakulteta i u dnevnim listovima koji izlaze u našoj zemlji, budući brucoši saznaće koliko studenata je predviđeno za upis i više informacija o studijskim programima fakulteta ili visokih škola za koje su zainteresovani. U slučaju da u prvom upisnom roku broj kandidata bude manji od utvrđenog, početkom jula raspisuje se drugi, odnosno treći upisni rok krajem avgusta.

Kada su u pitanju fakulteti Univerziteta Crne Gore (državni) pravo prijave na konkurs imaju kandidati sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom školom, dok na privatnim fakultetima konkurisati mogu i oni koji su završili trogodišnju školu uz polaganje odgovarajućih diferencijalnih ispita. Strani državljani u Crnoj Gori mogu studirati pod istim uslovima kao i crnogorski i imaju status našeg studenta koji plaća školarinu.


U okviru Univerziteta Crne Gore u Podgorici se nalaze sledeći fakulteti: Elektortehnički, Mašinski, Metalurško - tehnološki, Prirodno- matematički, Građevinski, Arhitektonski, Pravni, Ekonomski, Fakultet političkih nauka, Medicinski, Biotehnički i Farmaceutski fakultet, kao i Istorijski institut i Institut za strane jezike.

Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti nalaze se na Cetinju, dok se Fakultet za sport i fizičko obrazovanje, Filološki i Filozofski fakulteti nalaze u Nikšiću.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet su u Kotoru, a Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu.

Budućim studentima na raspolaganju su i privatni fakulteti: Univerzitet Donja Gorica(UDG), Univerzitet Mediteran kao i deset samostalnih visokoškolskih ustanova.

Fakultet za poslovni menedžmet, Fakultet za poslovnu ekonomiju i Pomorski fakultet nalaze se u Baru, dok se u Budvi nalazi Fakultet za internacionalni menadžmet u turizmu i hotelijerstvu. Fakultet za menadžmet u saobraćaju i komunikacijama je u Beranama, Fakultet za menadžmet u Herceg Novom, a u Tivtu je Fakultet za mediteranske poslovne studije. Od samostalnih privatnih fakulteta tu su još i Fakultet za državne i evropske studije u Podgorici i Fakultet za crnogorski jezik i književnost koji se nalazi na Cetinju.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

Na odabranom fakultetu popunjava se prijava za upis i prilažu sledeća dokumenta:

- originalna diploma o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu (oni koji nisu imali ovaj ispit mogu polagati test iz dva predmeta od značaja za određeni studijski program i tako ostvariti dodatne bodove)
- originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
- kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- diploma „Luča“ ili ekvivalentna diploma
- diploma o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnim takmičenjima srednjoškolaca ili diploma većeg ranga.

Dokumenta koja se prilažu moraju biti original, a u slučaju da je riječ o duplikatima potpisuje se pisana izjava da originalna dokumenta nisu iskorišćena za upis na neki drugi fakultet.

Za upis na određene studijske programe polaže se prijemni ispit koji se dodatno boduje, a na Univerzitetu Crne Gore to su: Fakultet likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Fakultet dramskih umjetnosti, Medicinski, Arhitektonski, Filozofski fakultet i Institut za strane jezike.

Raspored polaganja i način provjere znanja kandidata objavljuje se na oglasnoj tabli ili na sajtu fakulteta. Obično se polaže jedan ispit u toku jednog dana, a u slučaju da se ispit sastoji iz više djelova polaganje se može obavljati u kontinuitetu tokom jednog dana. Rezultati se objavljuju na oglasnoj tabli ili sajtu fakulteta najkasnije 24 sata od završetka polaganja, a kandidat koji ne položi prijemni neće biti upisan.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

ŠTA SE BODUJE

Za upis se vrednuje:

- uspjeh na maturskom (stručnom) ispitu
- opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednje škole
- uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednje škole od značaja za studijski program
- uspjeh na dopunskim ispitima (prijemni)
- diploma “Luča” i diploma o osvojenim prvim i drugim nagradama na državnim takmičenjima srednjoškolaca.

Na osnovu zbira bodova formira se rang lista kandidata (strani državljani posebno se rangiraju) koja se objavljuje na sajtu i oglasnoj table fakulteta odnosno samostalnog studijskog programa. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 časa.

UPIS

Kandidati koji se nalaze na objavljenoj rang listi stiču pravo na upis. Budući studenti zatim zaključuju ugovor o studiranju, prilažu dvije fotografije dimenzije 4x6 i index, a za samofinansirajuće studente utvrđuje se cijena školarine. Kandidati koji se upišu na Medicinski fakultet, Fakultet za pomorstvo, Fakultet za sport i fizičko obrazovanje i Fakultet primijenjene fizioterapije prilažu i ljekarsko uvjerenje izdato od specijalizovane zdravstvene ustanove.

Za upis na nekom od državnih fakulteta index kupujete u knjižari (košta oko 5 eura),dok je na mnogim privatnim fakultetima prilikom upisa neophodno donijeti i uplatnicu da ste index kupili na fakultetu koji upisujete. U tom slučaju cijena indexa iznosi od 5 do 8 eura.

Cijene školovanja kreću se u rasponu od 250 do 1000 eura na državnim, odnosno od 1000 do 1500 eura na privatnim fakultetima.

Prva rata školarine plaća se najčešće prilikom upisa, a ako se uplaćuje kompletan iznos ostvaruje se i određeni popust. Za studente koji nisu u mogućnosti da odjednom plate školarinu banke u Crnoj Gori odobravaju specijalizovane studentske kredite. Na nekim privatnim fakultetima kandidati koji imaju diplomu “Luča” oslobođeni su plaćanja školarine na prvoj godini studija.

Budućim studentima prilikom upisa od koristi može biti i aplikacija brucos.me koja je dostupna u web varijanti kao i na Google Play za Android.

U Crnoj Gori do faksa - aplikacijom!

Sve vijesti